Anasayfa / Din Kültürü / Bayram Nedir

Bayram Nedir

Bayram Nedir

Bütün toplumlarda, belirli gün ve olayların şerefli ve uğurlu olduklarına inanılarak veya o günleri yâd etmek için hep bir arada sevinç içinde kutlanan günlere bayram denir. Bay­ram kelimesinin yapısı ve kökü hakkında açık bir bilgi yoktur. Kaşgarlı Mahmud müslüman Türk boylarında çok az telâffuz farklariyle or­tak olan bayram kelimesinin “sevinç” ve “süs” manasına gelen “bazram” kelimesinden alındı­ğını, ancak Türklerin islâm dinine girmeden evvel bayram günleri olmadığını söyler. Türk­lerin islâmi anlamda îd kelimesinin karşılığı olan bayramları yoktu, demek belki daha doğ­ru olabilirdi. Zira kültür tarihimizle ilgili eser­lerde, Türklerin bir arada sevinç içinde kutla­dıkları dinî-millî bayramların mevcut olduğu görülmektedir. Ancak bunlar daha çok ayine benzer kutlamalardır.

Sosyal bilimlerin tesbitlerine göre, bayramla­rın esası dinîdir. Yakın zamanlara kadar bü­tün toplumlarda sadece dinî bayramlara tesa­düf edilmiştir. Bugünkü Müslüman Türklerde de, bayram denince ilk akla gelen diğer islâm ülkeleriyle birlikte kutlanan dinî bayramlar­dır. Sonradan millî kurtuluş, zafer, inkılâp ve ihtilâl günlerinin yıldönümlerinde de bayram

yapılmağa başlanmıştır.

Bayramlar bugün genelde ikiye ayrılır

1- Di­ni Bayramlar,

2- Millî Bayramlar.

Diğer islâm ülkelerinde olduğu gibi Müslü­man Türklerde bayram denince ilk akla gelen Bayramlar, dinî mahiyet taşıyan ramazan ve Kurban bayramlarıdır. Ramazan bayramı, ön­celeri bütün islam ülkelerinde kullanılan hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen Şevval’in 1., 2. ve 3. günlerine rastlar. Arapça-sı “fdü’l-fıtr”ûiT. ALLAH rızası için tutulan oru­cun sonunda yine O’nun izniyle iftara kavuş­manın sevinç ve sürürünü ifade eder. kurban bayramı, hac görevinin yerine getirildiği Zil­hicce ayının 10., 11., 12. ve 13. günlerine tesa­düf eder. Arapçası “îdü’t-ezlıâ”d\t. Ezhâ, zo­runlu ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, islâm hukukunda “nisap” adı verilen belirli bir mua­fiyet haddini aşacak kadar parası olanların ve hac görevini yerine getirenlerin belirli özellik­lere sahip k Oyun, keçi, sığır, deve Cinsin den Al­lah rızasını kazanmak için kestikleri kurbanlık­lara verilen isimdir. islâmi anlayışa göre, Kur­ban bayramının ilk günü cuma gününe rastlar­sa, “îd-i ekber (en büyük bayram)” adını alır. Müslümanların nazarında cuma günü nıü’min-lerin bayramı kabul edildiğinden iki bayramın aynı güne isabet etmiş olması hasebiyle “en bü­yük bayram” ismi verilmiştir.

Dini bayramlar topyekün kutlanan ortak se­vinç günleridir. Bu sevince hazırlık, bayramlar­dan birkaç gün önce başlar. Bayramın ilk gü­nü Güneş doğduktan bir müddet sonra, genel­de diğerlerine benzeyen, ama kendine has özel kılınış şekli olan iki rckatlık namaz cema­atle kılınır. Böylece bayram fiilen başlamış sa­yılır; küsler barışır, herhangi bir yerde birbiriy­le karşılaşan insanlar birbirini kutlar, karşılık­lı ziyaretler ve ikramlar yapılır. Bütün bu faali­yetlerin ortak adı baymmlaşmadır. Kurban bayramlarında, bayram namazını müteakip ya­pılacak ilk iş imkan olursa, hemen kurban kes­mektir, bayramlaşma ziyaretleri daha sonra yapılır. Küçük kasaba ve köylerde herkesin bayramlaşıp bayramlaşmadığına özellikle dik­kat edilir. Bu geleneğin sosyal bütünleşme açı­sından çok yararlı olduğu açıktır.

Dini bayramlar bazı köy ve şehirlerde, yahut bir kaç Köyün bir ar Aya gelebilecekleri mıntı­kalarda pazar kurulup güreş gibi milli spor müsabakaları düzenlenerek de kutlanır.

Milli bayramlar ise devletlerin kuruluş, kur­tuluş, bağımsızlık ve ihtilâl günlerini yad et­mek için düzenlenen modern zamanlara mah­sus sevinç ve eğlence günleridir. Ancak bu bayramlar daha çok resmi devlet erkanınca kutlanır, resmi geçitle sona erer. Bütün toplu­mun kutlamalara fiilen iştiraki söz konu su de­ğildir.

Hakkında aliemir

Sıradaki Yazı

Ramazan Bayramı Ne Zaman

Ramazan Bayramı Ne Zaman

Bütün islam Dünyasını sabırsızlıkla beklediği 2015 yılında ramazan ayı ne süre ve hangi tarihte başlıyor ...

Kurban Bayramı Ne zaman?

Kurban Bayramı Ne zaman?

Kurban Bayramı nedir? 2015 Yılı Kurban Bayramı Ne zaman ? Kurban Bayramı hangi güne denk ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>