Anasayfa / Tarih / Diplomasi Nedir

Diplomasi Nedir

Diplomasi Nedir

Millî hükümetçe kararlaştırılan dış politika­nın dışişleri, dış temsilcilikler ve diğer teşkilat-larca yürütülmesi süreci. Genellikle dış politi­ka ile diplomasi birbirine karıştırılmaktadır. Hükümetlerin uluslararası planda izlemeyi ka­rarlaştırdıkları politikalar dış politik ayı oluştu­rurken, bu politikaların diğer devletlerin ka­rar vericilerine iletilmesi süreci diplomasinin konu su olmaktadır. Diplomasi, insanlık tari­hiyle beraber başlamış, ülke, devlet ve yöne­tim gibi yapıların belirginleşmesi ile birlikte gelişmiştir. Çağdaş diplomasinin başlangıcı olarak Venedik Cumhuriyeti ve Rönesans ital­ya’sı gösterilir. Diplomatik ilişkiler ve hukuku 1815 Viyana Kongresi ve 1961 BM Diploma­tik ilişkiler ve Bağışıklıklar Konferansı ile bir sisteme sokulmuştur. Diplomasinin, sessiz dip­lomasi, konferans diplomasisi, doruk diploma­sisi, mekik diplomasisi gibi çeşitli türleri var­dır. Diplomasi başta ülkelerin siyasî-ekono-mik yapısı, yönetim tarzı, tarihi, coğrafyası ol­mak üzere çeşitli faktörlerden etkilenerek şe­killenir.

Örneğin totaliter rejimlerde diploma­si esneklikten yoksun olup propagand Aya ö Nem verilir, uzmanlaşma zemini bulmak zor­dur. Bir devletin diplomasi ilişkilerini yürüten personelin tümüne “corps diplomatique” adı verilir. Diplomaside yazılı muhabereler nota, muhtıra ve neticeler ile yapılır. Bir ülke diplo­masisinin dört temel görevi olduğu kabul edil­mektedir:

1 Hedef ve amaçların eldeki imkân­lara göre tayini,

2 ilişki halinde bulunulan di­ğer ülkelerin amaç ve hedeflerin bilinmesi,

3 Farklı amaç ve hedeflerin bağdaştırılması,

4 Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için en uygun vasıtaların belirlenmesi ve realize edilmesine çalışılması.

Son zamanlarda üst düzeyde devlet yetkilile­rinin doğrudan görüşmeler yapma yoluna git­meleri, gerektiğinde telefon diplomasisine başvurmaları, klasik diplomasinin etkisini nis­peten azaltmıştır.

islam diplomasi teorisi için genelde fıkıh ki­taplarının siyer ve Cihad bölümleri belirli bir çerçeve çizer. ibn Teymiyye, ibn Kayyım el-Cevziyye, Mâverdi, ibn Hişam, Nizâ-mü’1-Mülk, Merginani gibi âlimlerin eserleri diplomasi ve dış politik aya ilişkin bölümleri de içerir. Tek ümmet anlayışını en ö nemli ilke kabul eden Islam diplomasisi, diğer ülkelerle ilişkilerini bu esasa göre belirler. Bu ilişkiler bütünü içinde, Dârü’l- Islam, Dârü’1-Harb, imamet, ehl-i zımme, ehl-i baği gibi kavram­lar Önem kazanmaktadır. Hz.Muhammed’in (s) çeşitli nedenlerle sahabeden bazılarını komşu ülkelere elçi olarak gönderdiği bilin­mektedir.

peygamber (s) döneminde islam devleti ile gayri müslim devletler arasındaki ilişkiler, ra-sul veya sefir demlen görevlilerce yürütülmüş­tür. O dönemdeki elçilerin esas olarak is­lam’ın yayılmasına ve diğer topluluklardan in­sanların müslüman olmasına büyük yardımla­rı olmuştur.

Daha sonraki çağlarda; Osmanlı döneminde Avrupa ülkeleriyle diplomatik ilişkilerin yürü­tülebilmesi için ilk daimî büyükelçilik ingilte­re’de açılmış ve Yusuf Agâh Efendi 1793 yılın­da Londra’ya gönderilmiştir.

Osmanlı diplo­masisi XIX.yüzyıl başında Tercüme Odası’nın kurulması, 1836 yılında ILMahmud devrinde Reisülküttaplık’ın Hariciye Nazırlığına dönüş­türülmesi ile daha sistemli bir çalışma düzeni­ne ve teşkilata kavuşmuştur. ilk Osmanlı dip­lomatlarının, Avrupa başkentlerinde müşahe­de ettikleri farklı küttür dünyası ile iktisat ve siyaset tarzının Osmanlı ülkesine aktarılması dolayısıyla Batılılaşma hareketlerinin hızlan­masında önemli katkıları olmuştur.

Cumhuriyet dönemi Türk diplomasisi, mer­kezde Dışişleri Bakanlığı ve yurtdışında Büyü­kelçilikler, Daimî Temsilcilikler ve Konsolos­luklar ile yürütülmektedir. Türk diplomasisi ve diplomatları uluslararası sistemde ve ilişki­lerde özellikle Türkiye’ye komşu ülkeler ile olan ilişkilerde önemli bir rol oynamaktadır­lar.

Hakkında aliemir

Sıradaki Yazı

Hiyeroglif Nedir

Hiyeroglif Nedir Hiyeroglif yazıları tarihte ilk olarak eski Mısırlıların kelimeleri yazmak için kullandıkları işâret, resim ...

Tarihte Hititler

Tarihte Hititler Hitiler Tarihte M.Ö. 2000 yılından M.Ö. 8. yüzyıla kadar Anadolu’da hüküm süren devlettir. ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>