Anasayfa / Tarih / Diplomasi Nedir

Diplomasi Nedir

Diplomasi Nedir

Millî hükümetçe kararlaştırılan dış politika­nın dışişleri, dış temsilcilikler ve diğer teşkilat-larca yürütülmesi süreci. Genellikle dış politi­ka ile diplomasi birbirine karıştırılmaktadır. Hükümetlerin uluslararası planda izlemeyi ka­rarlaştırdıkları politikalar dış politik ayı oluştu­rurken, bu politikaların diğer devletlerin ka­rar vericilerine iletilmesi süreci diplomasinin konu su olmaktadır. Diplomasi, insanlık tari­hiyle beraber başlamış, ülke, devlet ve yöne­tim gibi yapıların belirginleşmesi ile birlikte gelişmiştir. Çağdaş diplomasinin başlangıcı olarak Venedik Cumhuriyeti ve Rönesans ital­ya’sı gösterilir. Diplomatik ilişkiler ve hukuku 1815 Viyana Kongresi ve 1961 BM Diploma­tik ilişkiler ve Bağışıklıklar Konferansı ile bir sisteme sokulmuştur. Diplomasinin, sessiz dip­lomasi, konferans diplomasisi, doruk diploma­sisi, mekik diplomasisi gibi çeşitli türleri var­dır. Diplomasi başta ülkelerin siyasî-ekono-mik yapısı, yönetim tarzı, tarihi, coğrafyası ol­mak üzere çeşitli faktörlerden etkilenerek şe­killenir.

Örneğin totaliter rejimlerde diploma­si esneklikten yoksun olup propagand Aya ö Nem verilir, uzmanlaşma zemini bulmak zor­dur. Bir devletin diplomasi ilişkilerini yürüten personelin tümüne “corps diplomatique” adı verilir. Diplomaside yazılı muhabereler nota, muhtıra ve neticeler ile yapılır. Bir ülke diplo­masisinin dört temel görevi olduğu kabul edil­mektedir:

1 Hedef ve amaçların eldeki imkân­lara göre tayini,

2 ilişki halinde bulunulan di­ğer ülkelerin amaç ve hedeflerin bilinmesi,

3 Farklı amaç ve hedeflerin bağdaştırılması,

4 Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için en uygun vasıtaların belirlenmesi ve realize edilmesine çalışılması.

Son zamanlarda üst düzeyde devlet yetkilile­rinin doğrudan görüşmeler yapma yoluna git­meleri, gerektiğinde telefon diplomasisine başvurmaları, klasik diplomasinin etkisini nis­peten azaltmıştır.

islam diplomasi teorisi için genelde fıkıh ki­taplarının siyer ve Cihad bölümleri belirli bir çerçeve çizer. ibn Teymiyye, ibn Kayyım el-Cevziyye, Mâverdi, ibn Hişam, Nizâ-mü’1-Mülk, Merginani gibi âlimlerin eserleri diplomasi ve dış politik aya ilişkin bölümleri de içerir. Tek ümmet anlayışını en ö nemli ilke kabul eden Islam diplomasisi, diğer ülkelerle ilişkilerini bu esasa göre belirler. Bu ilişkiler bütünü içinde, Dârü’l- Islam, Dârü’1-Harb, imamet, ehl-i zımme, ehl-i baği gibi kavram­lar Önem kazanmaktadır. Hz.Muhammed’in (s) çeşitli nedenlerle sahabeden bazılarını komşu ülkelere elçi olarak gönderdiği bilin­mektedir.

peygamber (s) döneminde islam devleti ile gayri müslim devletler arasındaki ilişkiler, ra-sul veya sefir demlen görevlilerce yürütülmüş­tür. O dönemdeki elçilerin esas olarak is­lam’ın yayılmasına ve diğer topluluklardan in­sanların müslüman olmasına büyük yardımla­rı olmuştur.

Daha sonraki çağlarda; Osmanlı döneminde Avrupa ülkeleriyle diplomatik ilişkilerin yürü­tülebilmesi için ilk daimî büyükelçilik ingilte­re’de açılmış ve Yusuf Agâh Efendi 1793 yılın­da Londra’ya gönderilmiştir.

Osmanlı diplo­masisi XIX.yüzyıl başında Tercüme Odası’nın kurulması, 1836 yılında ILMahmud devrinde Reisülküttaplık’ın Hariciye Nazırlığına dönüş­türülmesi ile daha sistemli bir çalışma düzeni­ne ve teşkilata kavuşmuştur. ilk Osmanlı dip­lomatlarının, Avrupa başkentlerinde müşahe­de ettikleri farklı küttür dünyası ile iktisat ve siyaset tarzının Osmanlı ülkesine aktarılması dolayısıyla Batılılaşma hareketlerinin hızlan­masında önemli katkıları olmuştur.

Cumhuriyet dönemi Türk diplomasisi, mer­kezde Dışişleri Bakanlığı ve yurtdışında Büyü­kelçilikler, Daimî Temsilcilikler ve Konsolos­luklar ile yürütülmektedir. Türk diplomasisi ve diplomatları uluslararası sistemde ve ilişki­lerde özellikle Türkiye’ye komşu ülkeler ile olan ilişkilerde önemli bir rol oynamaktadır­lar.

Hakkında aliemir

Sıradaki Yazı

Hiyeroglif Nedir

Hiyeroglif Nedir Hiyeroglif yazıları tarihte ilk olarak eski Mısırlıların kelimeleri yazmak için kullandıkları işâret, resim ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Dog Collar Ukash Al